Album_Picture_JVKK

list_Gallery_JVKK
คุณกำลังชมอัลบั้ม: พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
 เผยแพร่: 22 กุมภาพันธ์ 2564 10:52:31 โดย: ชาญณรงค์ กางจันทา ยอดการรับชม 261 ครั้ง

รายละเอียดภาพ:
     กรมสุขภาพจิตจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แก่ข้าราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวรายงาน ปี 2563 มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 7 ราย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) จำนวน 10 ราย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช) จำนวน 23 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 78 ราย และรวมทั้งสิ้น 118 ราย จากหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยนายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ร่วมพิธีพระราชทาน    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต เมื่อวันพุธที่  17 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดพิธีครั้งนี้ เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจ เป็นเกียรติยศแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล สำหรับผู้อำนวยการ และข้าราชการในสังกัดกองส่วนกลางที่รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี 2563 จำวน 21 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เดิมเป็นสิทธิเมื่อรับราชการไปถึงระดับยศ หรือตำแหน่งก็จะได้รับพระราชทานและเลื่อนชั้นตราไปตามลำดับ แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้พิจารณากลั่นกรอง พิถีพิถัน ละเอียดรอบคอบและต้องพิจารณาในมิติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น เมื่อได้รับราชการหรือทำงานมาจนถึงระยะเวลาหนึ่ง การเลื่อนชั้นตราจะไม่เป็นไปตามอัตโนมัติ หากแต่ต้องคำนึงถึง ผลงาน ความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติราชการ ผู้ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองตามกฎเกณฑ์ใหม่ จึงขอให้มีความภาคภูมิใจ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราต่าง ๆ ซึ่งจะได้นำไปใช้ประดับ เป็นเกียรติยศแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูลสืบไป ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง แก่สังคม แก่ประเทศชาติและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยในหน้าที่นั้น ๆ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมสืบไป
 
แหล่งข้อมูล: ทีมช่างภาพกรมสุขภาพจิต

Top


© Company 2020 Designed and built with กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

Admin ระบบคลังภาพกิจกรรม 1.นายชาญณรงค์ กางจันทา โทร. 043-20999 ต่อ 63150
เว็บไซต์โรงพยาบาลฯ