Journal Explanation

Editorial Team

บรรณาธิการ (Editor in chief)
      นพ.ณสมพล หาญดี นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
      รองบรรณาธิการ (Associate Editor)
      พญ.นันท์นภัสร์ สุขวานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

บรรณาธิการฝ่ายภาษาอังกฤษ (Editor of English)
      Dr.Andrew C. Mills. (Assoc. Prof. Andrew C. Mills.) สหรัฐอเมริกา

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)
      1. นางวัชนี หัตถพนม อดีตพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญกรมสุขภาพจิต
      2. รศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
      3. รศ.ดร.พงษเดช สารการ สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      4. รศ.พญ.พูนศรี รังษีขจี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      5. ผศ.ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      6. ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
      7. นางจารุณี อินทฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
      8. ดร.ภาสินี โทอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
      9. ดร.สุพัตรา สุขาวห พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
      10. พญ. ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลขอนแก่น
      11. นางผ่องศรี งามดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลขอนแก่น

กองบรรณาธิการ (สังกัดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)
      1. นางสิริกุล ใจเกษมวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ
      2. ดร.อัครเดช กลิ่นพิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
      3. นางขนิษฐา สนเท่ห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
      4. นางเพ็ญศิริ สุขอ้วน เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
      5. นางไพลิน ปรัชญคุปต์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
      6. นายสุบิน สมีน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
      7. นายไพรวัลย์ ร่มซ้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
      8. นางจิตภินันท์ บาสซอตติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
      9. นางสาวอัจฉรา มุ่งพานิช นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
      10. นางสาวสุนิสา เจือหนองแวง นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ

Top

Contact us