ดูข้อมูลในมือถือ

Top


© Company 2020 Designed and built with ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ฯ

ติดต่อประสานงาน 1. นางกาญจนา นาหนองตูม 2.นายชัยวัฒน์ บุญเปล่ง โทร. 63300 , 63301

ระบบ KPI 1.นายชาญณรงค์ กางจันทา 2.นาย เกรียงไกร คำภาพงษ์ โทร.63150

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ , โทร 043-2099-999 ต่อ 63300, 63301

KPI V1.2020

เว็บไซต์โรงพยาบาล ฯ|| เว็บกรมสุขภาพจิต