ข่าวเรื่อง

เปิดรับสมัครอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 11 (พร้อมใบสมัคร)

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบุคลากรทางด้านการแพทย์ได้พัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนางาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างครอบคล...
วันที่ประกาศข่าว 05 ตุลาคม 2561

ข่าวเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ตามที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นได้กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็...
วันที่ประกาศข่าว 17 กรกฎาคม 2561

ข่าวเรื่อง

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอเชิญสมัครเข้า อบรม หลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่ บ...
วันที่ประกาศข่าว 20 มิถุนายน 2561

ข่าวเรื่อง

ภาคีร่วมใจเด็กไทยสุขภาพดี Smart & Healthy Kids Thailand 4.0

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมหารือแน...
วันที่ประกาศข่าว 30 พฤษภาคม 2561

อ่านข่าว ทั้งหมด >>

ยังไม่มีข้อมูลอ่านบทความมาใหม่ล่าสุดในขณะนี้
อ่านบทความ ทั้งหมด >>

 1.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 2. ประกาศราคากลาง   ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา (E-Bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 4. ประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 5. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 6. ยกเลิกประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 7. ยกเลิกประกาศรา่ยชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก  ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 8. เปลี่ยนเเปลงประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 9. เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ข่าวเรื่อง

นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.ร.พ.จิตเวชขอนแก่นให้สัมภาษณ์ผ่านรายงานคนหลังข่าว : เรื่อง อะไรคือสัญญาณบอกว่าคนจะฆ่าตัวตาย และควรรับมืออย่างไรกับคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย

วันที่ประกาศข่าว 22 กันยายน 2560
ข่าวเรื่อง

นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.ร.พ.จิตเวชขอนแก่น ร่วมรายการ KTV Talk ให้สัมภาษณ์เรื่องสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทย

วันที่ประกาศข่าว 29 สิงหาคม 2560
ข่าวเรื่อง

บทเพลงร่วมรณรงค์เพื่อแก้ปัญหา

วันที่ประกาศข่าว 07 สิงหาคม 2560
ดูสื่อวิดีทัศน์ทั้งหมด >>

1. แผนการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2561
2. แผนการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ประกาศข่าว 20 มีนาคม 2561
อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

Scroll Top

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-209-999 โทรสาร : 043-224-722 ติดต่อ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซค์โรงพยาบาล โทรศัพท์ : 043-2099-999 ต่อ 63150 หรือ ต่อ 63302 E-mail : ssminoy@gmail.com , E-mail : khaengkai@gmail.com