hits counter
hits counter
ตัวชี้วัดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ตัวชี้วัดปี 2559

ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5
 
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 7
ตัวชี้วัดที่ 8
ตัวชี้วัดที่ 9
ตัวชี้วัดที่ 10
ตัวชี้วัดที่ 11
ตัวชี้วัดที่ 12
ตัวชี้วัดที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 14
ตัวชี้วัดที่ 15
ตัวชี้วัดที่ 16
 
ตัวชี้วัดที่ 17
ตัวชี้วัดที่ 18
ตัวชี้วัดที่ 19
ตัวชี้วัดที่ 20
 
ตัวชี้วัดที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 22
ตัวชี้วัดที่ 23
ตัวชี้วัดที่ 24
ตัวชี้วัดที่ 25
ตัวชี้วัดที่ 26
ตัวชี้วัดที่ 27
ตัวชี้วัดที่ 28
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาภาคีเครือข่ายและพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต

ตัวชี้วัดที่ 6.
ร้อยละของผู้ป่วยที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงระดับ 3 หรือแบบอันตรายขึ้นไปได้รับการบำบัดรักษาและติดตามผลไม่กลับไปดื่มซ้ำภายใน 6 เดือน

เป้าหมายร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 7.
ร้อยละผู้ป่วยจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำภายใน 90 วัน ที่เครือข่ายติดตามไม่กลับมารักษาซ้ำภายใน 90 วัน

เป้าหมายร้อยละ 93
ตัวชี้วัดที่ 8.
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานให้มีการจัดบริการแก่ผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (3S) ทั้งในจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ได้อย่างมีคุณภาพปลอดภัย

เป้าหมายระดับ 5
ตัวชี้วัดที่ 9.
ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน จากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 เพิ่มขึ้น

เป้าหมายร้อยละ 2
ตัวชี้วัดที่ 10.
ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 ลดลง
เป้าหมายร้อยละ 2
ตัวชี้วัดที่ 11.
ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยไปรับยาโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 เพิ่มขึ้น

เป้าหมายร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 12.
ร้อยละผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการสุขภาพจิต


เป้าหมายร้อยละ 70
ตัวชี้วัดที่ 13.
ร้อยละการบำบัดรักษาผู้ป่วยและตรวจวินิจฉัยทางนิติจิตเวชแก่ผู้ป่วยนิติจิตเวช


 เป้าหมายร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 14.
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 months remission rate)

เป้าหมายร้อยละ 92
ตัวชี้วัดที่ 15.
ระดับความสำเร็จในการเพิ่มเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตในพื้นที่ และได้รับการดูแลต่อเนื่อง

เป้าหมายระดับ 5
ตัวชี้วัดที่ 16.
ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดที่รับผิดขอบมีการบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

เป้าหมายระดับ 5