บทความ ทีมจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

1 . นพ.อิทธิชัย นาคสมบูรณ์

ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับชานาญการ สังกัด กลุ่มงานการแพทย์

สถานที่ทำงาน   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ...
อ่านเพิ่มเติม »»
1218 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 23 เมษายน 2563 เวลา 13:42:13
2 . พญ.สิริกุล ใจเกษมวงศ์

ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ ชำนาญการ สังกัด กลุ่มงานการแพทย์
สถานที่ทำงาน   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โทรศัพท์ &nbs...

อ่านเพิ่มเติม »»
1597 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 23 เมษายน 2563 เวลา 14:07:29
3 . พญ.นันท์นภัสร์ สุขวานนท์

ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ  ชานาญการ สังกัด กลุ่มงานการแพทย์

สถานที่ทำงาน   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น...
อ่านเพิ่มเติม »»
685 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 23 เมษายน 2563 เวลา 13:35:53
4 . นพ.วรัชฌา คุณาดิศร

ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ ชานาญการ สังกัด กลุ่มงานการแพทย์

สถานที่ทำงาน   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคร...
อ่านเพิ่มเติม »»
700 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 23 เมษายน 2563 เวลา 13:27:52
5 . พญ.กนกวรรณ กิตติวัฒนากูล

ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มงานการแพทย์

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราช...
อ่านเพิ่มเติม »»
2308 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 23 เมษายน 2563 เวลา 09:11:09
6 . นพ.ธนวัฒน์ ขุราษี (พชท.)

ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มงานการแพทย์

สถานที่ทำงาน   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชน...
อ่านเพิ่มเติม »»
1981 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 23 เมษายน 2563 เวลา 15:27:19

Continue reading