บริการแบบผู้ป่วยใน

 • ประกาศเมื่อ : 22 มีนาคม 2561 เวลา 16:18:36
 ยอดเข้าชม 5255 บทความโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการแบบผู้ป่วยใน
          เป็นการให้บริการการบำบัดรักษา พยาบาล  ฟื้นฟูสมรรถภาพ  ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แบบนอนค้าง(ผู้ป่วยใน) ตั้งแต่แรกรับถึงจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลประกอบด้วย 5 หอผู้ป่วย ดังนี้
1.   หอผู้ป่วยชงโค
             เป็นหอผู้ป่วยที่ให้บริการการบำบัดรักษา พยาบาล  ฟื้นฟูสมรรถภาพ  ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ในผู้ป่วยจิตเวชชายที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว แบบองค์รวมตั้งแต่แรกรับถึงจำหน่าย ตามมาตรฐานวิชาชีพ  อย่างมีคุณภาพ  ด้วยความปลอดภัย  และพึงพอใจในบริการดำรงชีวิตในชุมชนตามศักยภาพ
ขอบเขตการให้บริการ     หอผู้ป่วยชงโคมีจำนวนเตียงให้บริการ จำนวน 93 เตียง  ให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One stop service)ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยให้บริการบำบัดรักษา พยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชชาย ประเภทวิกฤติ-ฉุกเฉิน แรกรับ เร่งรัดบำบัดและบำบัดระยะยาว  แบบองค์รวมและส่งต่อการดูแลอย่างต่อเนื่องถึงชุมชน  เป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่น  ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคามและจังหวัดอื่นๆที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์   โดยจัดระบบการบริการผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของอาการ  เป็น 4 ประเภทคือประเภท 1 ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (Acute phase 1)  ประเภท 2 ผู้ป่วยแรกรับ (Acute phase 2) ประเภท 3 ผู้ป่วยเร่งรัดบำบัด และประเภท4 ผู้ป่วยบำบัดระยะยาว (Sub Acute หรือ Stable phase)  และโรคสำคัญจะมีการดูแลรักษาเฉพาะตามระยะของแต่ละโรคร่วมด้วย
             การรับใหม่และรับย้ายผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจากหอผู้ป่วยฝ้ายคำและเฟื่องฟ้า หรือย้ายไป หอผู้ป่วยเฟื่องฟ้าและฝ้ายคำ กลุ่มโรคที่รับไว้รักษา 5 อันดับแรกได้แก่
 1. Schizophrenia
 2. Mental and behavioral disorder   due to multiple drug use and use of other Psychoactive substances
 3. Mental and behavioral disorder due to use of other stimulants, including caffeine
 4. Acute and transient psychotic disorders
 5. Mental and behavioral disorder due to use of alcohol
 
 2.   หอผู้ป่วยศรีตรัง
              เป็นหอผู้ป่วยที่ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชหญิงที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยเน้นด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ทันเวลา และพึงพอใจในบริการ ผู้ให้บริการมีความสุขในการทำงาน และพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้านการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ขอบเขตการให้บริการ ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชหญิงแบบครบวงจร (One stop service)ทุกวัย  ทุกกลุ่มโรค  ในเขตรับผิดชอบ4 จังหวัด ในเขตบริการสาธารณสุขที่ 7  ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น  มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ จำนวน 88 เตียง  โดยจัดระบบการบริการผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของอาการ  เป็น 4 ประเภท คือ ประเภท 1 ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (Acute phase1)  ประเภท 2 ผู้ป่วยแรกรับ (Acute phase2)  และประเภท 3 ผู้ป่วยเร่งรัดบำบัด และประเภท 4 ผู้ป่วยบำบัดระยะยาว (Sub Acute หรือ Stable phase)  และในกลุ่มโรคสำคัญจะมีการดูแลบำบัดรักษาโดยใช้แนวทางปฏิบัติเฉพาะโรค เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และผู้มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์
 
3.   หอผู้ป่วยเฟื่องฟ้า
                  เป็นหอผู้ป่วยที่ให้บริการบำบัดรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพ ทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แก่ผู้ป่วยจิตเวชชายที่นอนรับการรักษาในโรงพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง  ให้บริการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัย  พึงพอใจทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
ขอบเขตการให้บริการ ให้บริการบำบัดรักษา พยาบาล  ฟื้นฟูสภาพด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แบบองค์รวม อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ในผู้ป่วยจิตเวชชาย  กลุ่มโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ จัดอยู่ในรหัส F 10 ตาม ICD 10 และรับย้ายผู้ป่วยจิตเวชชายที่มีภาวะถอนพิษแอลกอฮอล์ มีเตียงให้บริการทั้งหมด 88 เตียง  ในจำนวนนี้มีห้องพิเศษรวม 1 ห้องจำนวน 10 เตียง และห้องพิเศษเดี่ยว จำนวน 4 ห้อง   โดยจัดระบบการบริการผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของอาการ  เป็น 4 ประเภท     หอผู้ป่วยชั้นล่างเป็นส่วนสำหรับผู้ป่วยที่ต้องดูแลใกล้ชิดหรืออาการทางจิตไม่สงบเช่นผู้ป่วยรับใหม่ และผู้ป่วยมีภาวะ Withdrawal (ผู้ป่วยประเภท 1:วิกฤติฉุกเฉิน และผู้ป่วยประเภท2:แรกรับ ) เพื่อให้ผู้ป่วยอาการทุเลาภายในระยะเวลากำหนด  ส่วนชั้นบนรับผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้วและเตรียมฟื้นฟูสภาพทางจิตสังคม(ผู้ป่วยประเภท 3: เร่งรัดบำบัดและประเภท 4 : บำบัดระยะยาว)
 
4.   หอผู้ป่วยฝ้ายคำ
          เป็นหอผู้ป่วยที่ให้การบำบัดรักษาพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้ป่วยจิตเวชชายแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพด้วยความปลอดภัยและพึงพอใจในบริการ    ขอบเขตการให้บริการ หอผู้ป่วยฝ้ายคำมีจำนวนเตียงให้บริการจำนวน 88 เตียง แบบ One stop service รับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและผู้ป่วยจิตเวชอื่นๆตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลโดยให้บริการบำบัดรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพตามระดับความรุนแรงของอาการเป็น 4 ประเภทคือ ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ผู้ป่วยแรกรับ ผู้ป่วยเร่งรัดบำบัด และผู้ป่วยบำบัดระยะยาว และส่งต่อการดูแลอย่างต่อเนื่องถึงชุมชนโดยเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กลุ่มโรครับไว้รักษา 5 อันดับแรกได้แก่
 1.  Schizophrenia 
 2.  Mental and behavioral disorder   due to used of alcohol
 3.  Schizophrenia affective disorder
 4.  Acute Psychosis 
 5.  Multiple drugs used
 
4.   หอผู้ป่วยฝ้ายคำ
          เป็นหอผู้ป่วยที่ให้การบำบัดรักษาพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้ป่วยจิตเวชชายแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพด้วยความปลอดภัยและพึงพอใจในบริการ    ขอบเขตการให้บริการ หอผู้ป่วยฝ้ายคำมีจำนวนเตียงให้บริการจำนวน 88 เตียง แบบ One stop service รับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและผู้ป่วยจิตเวชอื่นๆตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลโดยให้บริการบำบัดรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพตามระดับความรุนแรงของอาการเป็น 4 ประเภทคือ ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ผู้ป่วยแรกรับ ผู้ป่วยเร่งรัดบำบัด และผู้ป่วยบำบัดระยะยาว และส่งต่อการดูแลอย่างต่อเนื่องถึงชุมชนโดยเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กลุ่มโรครับไว้รักษา 5 อันดับแรกได้แก่
 1.  Schizophrenia 
 2.  Mental and behavioral disorder   due to used of alcohol
 3.  Schizophrenia affective disorder
 4.  Acute Psychosis 
 5.  Multiple drugs used

 
 
5.   หอผู้ป่วยพฤกษ์
          เป็นหอผู้ป่วยที่ให้การบำบัดรักษาพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้ป่วยจิตเวชชายแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพด้วยความปลอดภัยและพึงพอใจในบริการ    ขอบเขตการให้บริการ หอผู้ป่วยฝ้ายคำมีจำนวนเตียงให้บริการจำนวน 88 เตียง แบบ One stop service รับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและผู้ป่วยจิตเวชอื่นๆตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลโดยให้บริการบำบัดรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพตามระดับความรุนแรงของอาการเป็น 4 ประเภทคือ ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ผู้ป่วยแรกรับ ผู้ป่วยเร่งรัดบำบัด และผู้ป่วยบำบัดระยะยาว และส่งต่อการดูแลอย่างต่อเนื่องถึงชุมชนโดยเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กลุ่มโรครับไว้รักษา 1 อันดับแรกได้แก่
 1. ผู้ป่วยพิเศษ

แหล่งข้อมูล: Service profile กลุ่มการพยาบาล ก.พ. 57