ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

  • ประกาศเมื่อ : 22 มีนาคม 2561 เวลา 14:16:00
 ยอดเข้าชม 2928 บทความโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายแพทย์  ณัฐกร จำปาทอง

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ ปี พ.ศ 2560 - ปัจจุบัน

ช่องทางการติดต่อ 

นายณัฐกร จำปาทอง Mr.Nattakorn Jampathong

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

Director Khon Kaen Rajanagarindra Psychiatric Hospital Tel 0 43209999 ext. 63111 Fax 0 4322 4722 n_jumpathong@hotmail.com

ประวัติการบริหารโรงพยาบาล

  1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และกระทรวงสาธารณสุข                    
  2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และกระทรวงสาธารณสุข      
  3. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                 ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน