นโยบายด้านความโปร่งใสและจริยธรรม ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ฯ

 • ประกาศเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:27:41
 ยอดเข้าชม 312 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

 1. 1. [ คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร โดย นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง 2563 ]
 2. 2. [ Announcing the policy for administration ]
 3. 3. [ การป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ
 4. 4. [ นโยบายด้านความโปร่งใสและจริยธรรม ]  
 5. 5. [ ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านงานบริการบุคลากร
 6. 6. [ ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2563 ]
 7. 7. [ ขั้นตอนในการรับฟังข้อความคิดเห็น/ร้องเรียน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ]
 8. 8. [ ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 9. 9. [ ขั้นตอนการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 10. 10. [ มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน และประโยชน์ทับซ้อน ]
 11. 11. [ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561]
 12. 12. [ รายงานการจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต ]
 13. 13. [ บันทึกข้อความ แจ้งคำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ]
 14. 14. [ บันทึกข้อความ แจ้งประกาศ / นโยบายและมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ]
 15. 15. [ ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อต่อการให้บริการผู้ป่วยปีงบประมาณ 2561 โดยกลุ่มการพยาบาล ]
 16. 16. [ ตัวชี้วัด ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ]
 17. 17. [ ใบนำส่ง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ตัวชี้วัดที่ 26 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 66 ITA]
 18. 18. [ ตารางคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต แบบฟอร์ม 1- 2]
 19. 19. [ แบบวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต แบบฟอร์ม 2]
 20. 20. [ เอกสารประกอบ รายงานตัวชี้วัดที่ 26 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี 2561 (ITA) เอกสารหมายเลข 1 -36]
 21. 21. [ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563]
 22. 22. [ เอกสารประกอบ รายงานตัวชี้วัดที่ 26 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี 2563 (ITA)