นพ.วรัชฌา คุณาดิศร

  • ประกาศเมื่อ : 23 เมษายน 2563 เวลา 13:27:52
 ยอดเข้าชม 559 บทความโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ ชานาญการ สังกัด กลุ่มงานการแพทย์

สถานที่ทำงาน   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โทรศัพท์                 043 - 209999 หรือ 043 - 247151
E-mail                     -
ประวัติการศึกษา พ.ศ.
ประวัติการทำงาน        ปัจจุบัน  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ       สาขาจิตเวชศาสตร์