ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นฯ

  • ประกาศเมื่อ : 19 สิงหาคม 2563 เวลา 11:36:59
 ยอดเข้าชม 1312 บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสุขภาพจิตจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

 ข้อมูลข่าวสารทางราชการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กร      
 มาตรา 7(2)  สรุปอำนาจหน้าที่ และวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล      
 มาตรา 9(2)  ประกอบไปด้วย      
 
  1. นโยบายกรมสุขภาพจิต,ยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต
  2. นโยบายโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
  3. ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
     
 มาตรา 9(3)

1.แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

     
 

2.สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

     
 มาตรา 9(4)

1.คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

     
 

2.คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

3.คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข่าวสาร ปี 2540 ทั้งหมดที่มี

     
 มาตรา 9(5)

1.พระราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งโรงพยาบาล

     
 

2.พระราชบัญญัติสุขภาพจิต

     
 มาตรา 9(7)

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารของราชการ

     
 มาตรา 9(8)

1.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 รายงานประจำเดือน

     
 

2.ประกาสสอบราคา/ประกวดราคา

     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง       
1.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540      
2.  สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540      
3.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540      
แบบฟอร์มการร้องขอข้อมูล      
1. แบบฟอร์ม ใบร้องขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ทั่วไป)      
2.

แบบฟอร์ม หนังสือแสดงความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลประวัติการรักษา

และใบร้องขอประวัติการรักษา (มอบอำนาจ)

     
3.

แบบฟอร์ม หนังสือแสดงความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลประวัติการรักษา

และใบร้องขอประวัติการรักษา (เจ้าของประวัติ)

     
ข้อมูลสำหรับผู้รับบริการ      
1. แผนผังการให้บริการผู้ป่วยนอก      
2. แผนผังการให้บริการ ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน      
3. สิทธิผู้ป่วย      
4. สิทธิผู้ป่วยจิตเวช      
5. อัตราค่าบริการทางการแพทย์