หมวด 4 ค่ายากลับบ้าน

  • ประกาศเมื่อ : 16 มกราคม 2556 เวลา 10:51:00
 ยอดเข้าชม 247 บทความโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ในสถานพยาบาลของทางราชการ

หมวด 3 ค่ายากลับบ้าน

ค่ายากลับบ้าน หมายถึง ส่วนของค่ายาทีร่ให้ผู้ป่วยนำกลับไปใช้ที่บ้้าน โดยแยกออกจาก ค่่ายาที่ใช้ขณะอยู่โรงพยาบาลใช้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นยาฉีดหรือยารับประทาน

หมายเหตุ

การจ่ายย่าต้องให้สอดคล้องกับวันนัดและสอดคล้องกับแผนการรักษา