หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

  • ประกาศเมื่อ : 16 มกราคม 2556 เวลา 11:38:21
 ยอดเข้าชม 1956 บทความโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ในสถานพยาบาลของทางราชการ

หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยใน โรงพยาบาล

วัสดุทาทงแพทย์ที่จัดอยู่ในรายการค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคในหมวด 2 จะนำมาไว้ในหมวดนี้ไม่ได้ และค่่าวัสดุทางการแพทย์ที่ได้มีการคิดราคารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายหมวดอื่นแล้ว หรือรวมอยู่ในค่าหัตถการ ค่าบริการอื่น ๆ จะนำมาคิดในหมวดนี้อีกไม่ได้ ( เช่น ในกรณีที่การกำหนดราคาค่าผ่าตัด ได้กำหนดโดยกำหนดราคาผ่าตัด ได้กำหนดโดยคิดรวมอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการผ่าตัดจนครบกระบวนการแล้วเมื ่อมีการคิดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย จะนำค่าไหมเย็บแผลที่ใช้ในการผ่าตัดมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดนี้ อีกไม่ได้)

ส่วนที่เบิดได้ หมายถึง ส่วนที่ใช้กับผู้ป่วยขณะที่อยู่าในโรงพยาบาล สำหรับส่วนที่จ่ายให้กับผู้ป่วยเมื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้นอกโรงพยาบาล เบิกไม่ได้ เว้นแต่รายการที่กระทรวงการคลังกำหนด

หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาค่าเวชภัณฑ์ ให้กำหนดเช่นเดียวกับการกำหนดราคายา