หมวด 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

  • ประกาศเมื่อ : 16 มกราคม 2556 เวลา 12:28:33
 ยอดเข้าชม 154 บทความโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ในสถานพยาบาลของทางราชการ

หมวด 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 

หมายถึง  ค่าจัดการบริการการให้โลหิตหรือส่วนประกอบของโลหิต เช่น โลหิต ( Whoie Blood) เม็ดโลหิตแดง (Packed Red Cell) พลาสด (Fresh Plasma หรือ Fresh Frozen Plasma) เกร็ดโลหิต (Platelet Concentrate) พลาสมา (Plasma) โดยให้รวมค่าอุปกรณ์บรรจุ น้ำยาที่ใช้ในการเตรียมการตรวจทางเทคนิค ตลอดจนค่าบริการในการให้ด้วย