หมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

  • ประกาศเมื่อ : 16 มกราคม 2556 เวลา 13:30:54
 ยอดเข้าชม 469 บทความโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ในสถานพยาบาลของทางราชการ

หมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา หมายถึง ค่าบริการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจปัสสาวะ  ค่าตรวจชิ้นเนื้อ  เป็นต้น โดยให้คิดค่าบริการรวมค่าน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลือง  ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ  และค่าบริการในการจัดเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วย

ค่าตรววจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์

 ลำดับ  รายการ  หน่วย  ราคา  รหัสรายการ
 7.1  Hematology      
 7.1.1  Blood Cells      
 7.1.1.1

 CBC (+diff.+RBC morphoiogy + plt Count) by automation

 Test  90  30101
 7.1.1.5  ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate)  Test  40  30105
 7.1.1.21  ABO Cell grouping   Test  50  30119
 7.1.1.23  Rh.(D) Typing  Test  40  30121
 7.1.1.26  LE cell preparation, stain,examination  Test  150  30124
 7.1.1.29  Malarial film  Test  50  30126
 7.1.2  Coagulation      
 7.1.2.10  Bleeding time  Test  60  30210
 7.2  Clinical Microscopy      
 7.2.1  Urine examination      
 7.2.1.1  Urine Analysis  Test  50  31001
 7.2.1.14  Pregnancy test  Test  70  31101
 7.2.2  Stool examination      
 7.2.2.1  Routine direct smear  Test  40  31201
 7.2.2.3  Occult Blood  Test  30  31203
 7.3  Clinical Chemistry  Test  30  
 7.3.1  Combined      
 7.3.1.3 Liver Function test  Test  350  32003
 7.3.1.4  Lipid profile (Cholesterol , HDL - chol,LDL -chol,TG)  Test  200  32004
 7.3.2  Inorganic      
 7.3.2.2  NA  Test  40  32102
 7.3.2.3  K  Test  40  32103
 7.3.2.4  CL  Test  40  32104
 7.3.2.5  CO2  Test  40  32201
7.3.3   Organic/Biochem      
 7.3.3.1  BUN (Blood Urea Nitrogen) Test  50  32201
 7.3.3.2  Creatinine  Test  50  32202
 7.3.3.3  Glucose  Test  40  32203
 7.3.3.5  Uric acid  Test  60  32205
 7.3.3.7  Bilirubin, Direct  Test  50  32207
 7.3.3.8  Bilirubin, Total  Test  50  32208
 7.3.4  proteins -Enzymes      
 7.3.4.10  Alkaline phosphatase  Test  50  32309
 7.3.4.11  SGOT (AST)  Test  50  32310
 7.3.4.12  SGPT (ALT)  Test  50  32311
 7.3.5  proteins -nonenzyme, Vltamins      
 7.3.5.2   Protein , Total  Test  50  32402
 7.3.5.3   Albumin  Test  50  32403
 7.3.6  Lipid & Lipoproteins      
 7.3.6.1  Lipid - Choiesterol  Test  60  32501
 7.3.6.2  Lipid - TG (Triglyceride)  Test  60  32502
 7.3.6.3  Lipid - HDL - chol  Test  100  32503
 7.3.8  Drugs      
 7.3.8.15  Lithium (blood)  Test  350  33110
 7.3.9  Toxicology      
 7.3.9.39  methamphetamine (urine)(immunoassay)  Test  150  33708
 7.5  Immunological/Serology and Virology Section  Test  350  33110
 7.5.1  Bacteria      
 7.5.1.3 VDRL (RPR)  Test  50  36003
 7.5.1.6  TPHA  Test  100  36006
 7.5.4  Viruses: Hepatitlis, HIV      
 7.5.4.13  HBs -Ab (Hepatitis B Surface antigen) - ELISA, MEIA,ECLIA  Test  130  36319
 7.5.4.13  HIV- Ab (screening) - RAPID  Test  250  36350
 7.5.4.13  HBs -Ab (screening) -  GPA,ELISA,MEIA,ECLIA  Test  140  36351