หมวด 8 ค่าตรววินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

  • ประกาศเมื่อ : 17 มกราคม 2556 เวลา 11:39:29
 ยอดเข้าชม 500 บทความโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ในสถานพยาบาลของทางราชการ

หมวด 8 ค่าตรววินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

ค่าตรววินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

หมายถึง ค่า ค่าบริการทางรังสีวิทยาทั้งในการตรวจวินิจฉัย และการรักษา เช่น การทำ x -ray scan Ultrasonography , MRI , Radionuclide Scan และ รังสีรักษาต่าง ๆ เป็นต้น โดยให้คิดค่าบริการรวมค่าอุปกรณ์ ค่ายา (ถ้ามี) และวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นโดยตรง เช่น ฟิล์ม เข็มและกระบอกฉีดยา สายน้ำเกลือ ออกซิเจน การใช้เครื่อง Monitor เป็น ต้น  (ต้องไม่นำไปคิดรวมกับค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือ ค่าอุปกรณ์ของใช้เครื่องมือทางการแพทย์อีก) และค่าบริหารจัดการ

รายการรังสีร่วมรักษา จัดอยู่ในหมวดหัตถการนอกห้องผ่าตัด (หมวดที่  11 )

ค่าบริการรังสีวินิจฉัย (8.1 - 8.5)

  • มาตรฐานกำหนดการใช้สารทึบรังสีในการตรวจ Computerized tomography เป็น Ionic Contrast media ถ้าใช้ Nonionic contrast media . คิดราคาเพิ่มตามที่กำหนดในรายการ
  • รายการที่ไม่มีระบุแยกเป็น Non contrast (NC) เเละ with contrast media  (CM) ให้ใช้เป็นราคาเดียวกัน โดยถ้าใช้ Nonionic contrast media . คิดราคาเพิ่มตามที่กำหนดในรายการ

สำหรับการตรวจพิเศษ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ราคาที่กำหนดไว้นี้ไม่รวม Gd-contrast  ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้คิดราฃคาเพิ่มตามกำหนดในรายการ

ค่าตรวจที่กำหนดนี้ไม่รวมค่าทำหัตถการร่วม เช่น การตัดชิ้นเนื้อ การส่งตรวจ การใส่สายสวนต่าง ๆ  

 ลำดับ  รายการ  หน่วย  ราคา  รหัสรายการ
 8.1  Plain X - ray      
 8.1.1  ภาพถ่าย เอ็กซเรย์ทั่วไป  film  170  41001
 8.1.5

 Dental film

film  80  41202