หมวด 9 ค่าตรววินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ

  • ประกาศเมื่อ : 17 มกราคม 2556 เวลา 13:23:14
 ยอดเข้าชม 292 บทความโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ในสถานพยาบาลของทางราชการ

หมวด หมวด 9 ค่าตรววินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ

ค่าตรววินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ

หมายถึง ค่า ค่าใช้จ่ายยในการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีอื่น นอกเหนือจากการตรวจทางเท๕นิคการแพทย์และพยาธิวิทยา และรังสีวิทยา เช่น EKG , EMG ,EEG, Exercise stress test , Echocardiography , Audiometry  เป็นต้น โดยให้รวมค่าการใช้ อุปกรณ์ ค่ายาและวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นโดยตรง ค่าบริหารจัดการด้วย

 ลำดับ  รายการ  หน่วย  ราคา  หมายเหตุ  รหัสรายการ
 9.1

 การตรวจทางประสาทวิทยา

       
   ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง        
 9.1.1

 Scalp E.E.G. (16 ช่อง)

ครั้ง 900    51110
 9.6  การตรวจทางจิตวิทยา        
 9.6.1

 บริการตรวจทางจิตวิทยาทั้งหมด

ครั้ง 200

 กรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจิตเวชหรือ

ปัญญาอ่อนที่ต้องการได้รับการบำบัดรักษา

 

 51900
 8.1.1  ทดสอบเชาว์ปัญญา   ครั้ง  200  51901
 8.1.5

 ทดสอบบุคลิกภาพ

ครั้ง  300

 51902

 8.1.1  ทดสอบพยาธิวิทยา  ครั้ง  200  51903