หมวด 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์

  • ประกาศเมื่อ : 17 มกราคม 2556 เวลา 14:20:56
 ยอดเข้าชม 1335 บทความโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ในสถานพยาบาลของทางราชการ

หมวด 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์

ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์

หมายถึงค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือของสถานพยาบาลเพื่อประกอบการบำบัดรักษา โดยให้รวมค่ายาและวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นต่อการใช้ และมีปริมาณการใช้ที่แน่นอน ร่วมกับอุปกรณืของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์นั้นทั้งนี้ การคิดค่าบริการจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันกับค่าบริการประเภทอื่น และสถานพยาบาลต้องมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราที่ชัดเจน  เช่น เครื่องช่วยหายใจ (ให้รวมค่าออกซิเจน) เครื่อง monitor ต่าง ๆ และค่า Set ที่ใช้ในการตรวจรั

 ลำดับ  รายการ  หน่วย  ราคา  หมายเหตุ  รหัสรายการ
 8.1  เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ        
 8.1.1  ค่าออกซิเจน  < 8 ชม.  160

 รวมสายให้ออกซิเจน Canular หรือ Mask

หรือ T - tube และ อุปกรณ์

52320
 8.1.5

 ค่าออกซิเจน

วัน 450 52321
 8.1.1  เกี่ยวกับระบบหัวใจและการไหลเวียน        
 8.1.5

 EKG monitor

วัน  300  รวม Red dot  52410
 8.1.1  ค่าเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ต่อ 1 วัน  วัน  600  Monitor อย่างน้อย 3  ชนิด BP, EKG, O2sat รวม ฑำก กน  52411
 8.1.5

 O2 Sat

วัน 100    52441
 8.1.1  Defibrilllator วัน  400    52450