หมวด 13 ค่าบริการทางทันตกรรม

  • ประกาศเมื่อ : 21 มกราคม 2556 เวลา 13:12:40
 ยอดเข้าชม 1039 บทความโดย เทคโนโลยีสารสนเทศ

 รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ในสถานพยาบาลของทางราชการ

หมวด 13 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด

        ค่าบริการทางทันตกรรม หมายถึง ค่าบริการในการรักษาทางทันตกรรมตามรายหัตการ หรือรายโรค โดยคิดค่าบริการให้คิดครอบคลุมค่าเครื่องมือ ค่ายาพื้นฐานที่และวัสดุสิ้นเปลืองด้วย

         ทั้งนี้ ค่าบริการทางทันตกรรมที่เบิกได้ต้องเป็นไปเพื่อการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ เช่น การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน การจัดฟันเฉพาะกรณีประสบอุบัติเหตุ (โดยให้มีหนังสือรับรองแสดงเป็นหลักฐานเบิกจ่าย) การพิมพ์ปาก เพื่อการรักษา 

สำหรับค่าจัดฟัน ค่าใช้เดือย ค่าฟันเทียม ค่าครอบฟัน และการทำหัตถการเพื่อป้องการเพิ่มเป็นการป้องกัน (เช่น การเคลือบหลุมฟัน เคลือบฟูออไรด์) เบิกไม่ได้

หมายเหตุ

1. ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกำหนด และประกาศอัตราค่า LAB ตามรายการเป็นประจำทุกปี โดยสามารถคิดเพิ่มจากต้นทุนค่า LAB ได้ไม่เกินร้อยละ 10 (ในผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ใช้บริการทันตกรรมประดิษฐ์)

2.ค่าบริการทันตกรรมใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในอัตราค่าบริการนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายได

 

 ลำดับ รายการ   หน่วย  ราคา  รหัสรายการ
 13.1  ศัยกรรมช่องปาก      
 13.1.1  เกี่ยวกับฟันและรากฟัน      
    Extraction and Suture is needed       
 13.1.1.1  ถอนฟัน  ชี่  170  62101
 13.1.1.2  ถอนฟันที่อยาก (เช่นกรอแบ่งรากฟัน)  ชี่  350  62102
   Surgical Extraction      
 13.1.1.3  ผ่าตัดเอารากฟันตกค้างออก (Surgical Removal of Residual Tooth Root)  ชี่  350  62103
 13.1.1.4  ผ่าตัดฟันคุดโดยไม่ต้องกรอกระดูกและฟัน (Soft Tissue Impaction)  ชี่  340  62104
 13.1.1.5  ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันผังโดยกรอกระดูกและฟัน (ฺBony Impaction or Embedded Tooth) - partial Bony  ชี่ 470  62105
 13.1.1.6  ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน(Bony Impaction or Embedded Tooth) - Complete Bony  ชี่  600  62106
   Other Surgical Procedure      
 13.1.1.7  ผ่าตัดปลายรากฟัน (Root Resection) - ฟันหน้า  ชี่  470  62107
 13.1.1.8  ผ่าตัดปลายรากฟัน (Root Resectiopn) - ฟันหลัง  ชี่  600  62108
 13.1.1.9  ผ่าตัดและอุดปลายรากฟัน (Retrograde) - ฟันหน้า  ชี่  650  62109

 13.1.1.10

 ผ่าตัดและอุดปลายรากฟัน (Retrograde) - ฟันหลัง  ชี่  860  62110
 13.1.1.11  Root Amputation/bicuspidization/Hemisection  ชี่  860 62111 
 13.1.2  อวัยวะอื่น ๆ (นอกเหนือจากฟัน)      
 13.1.2.1  Marsupialization (under local anesthesia) ตำแหน่ง  540  62201
 13.1.2.2

 Oroantral Fistula Closure (ไม่รวมคำทำ Sotf) under local anesthesia

ตำแหน่ง  490  62202
 13.1.2.4  Biopsy of Oral Tissue (Hard/Soft) ชี่  170  62203
 13.1.2.5  Debridement and Suturing แผลในช่องปาก  ตำแหน่ง  280  62204
   Excision of Bone Tissue  ครั้ง  280  62205
 13.1.2.6  ขลิบและการแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน (Aiveoiectomy/Alveoloplasty) ตำแหน่ง  470  62206
 13.1.2.7  Vestibuloplasty ตำแหน่ง  600  62207
 13.1.2.8  เสริมกระดูก (Ridge Augmentation) ตำแหน่ง  750  62208
 13.1.2.9  แก้ไข Epulis, Fibrous Alveolar Ridge ตำแหน่ง  450  62209
 13.1.2.10  Torectomy , Ostectomy บน (ไม่รวมค่า stent)  Arch  600  62210
 13.1.2.11 Torectomy , Ostectomy  ล่าง (ไม่รวมค่า stent)  Arch  520  62211
   Removal of Tumors, Cysts, Neoplasms      
 13.1.2.12  ผ่าตัดเลาะถุงน้ำ,ถุงหนองขนาดเล็ก(<1.5 cm)  ตำแหน่ง  450  62212
 13.1.2.13  ผ่าตัดเลาะถุงน้ำ,ถุงหนองขนาดเล็ก(>1.5 cm)  ตำแหน่ง  600  62213
 13.1.2.14  ผ่าตัดเนื้องอกในช่องปากขนาดเล็ก(<1.5 cm)  ตำแหน่ง  450  62214
 13.1.2.15  ผ่าตัดเนื้องอกในช่องปากขนาดเล็ก(>1.5 cm)  ตำแหน่ง  600  62215
   Surgical Incision      
 13.1.2.16  เจาะถุงหนองภายในช่องปาก  ตำแหน่ง  200   62216
 13.1.2.17  เจาะถุงหนองภายนอกช่องปาก (ภายใต้ยาชาเฉพาะที่)  ตำแหน่ง  330   62217
 13.1.2.18  Sequestrectomy (ภายใต้ยาชาเฉพาะที่)  ตำแหน่ง  460   62218
 13.1.2.19

 Max llay Sinusotomy for Removal of Tooth fragment or Foreign body (Cald Well Luc)

- ภายใต้ยาชาเฉพาะที่

 ครั้ง  980   62219
 13.1.3  Treatment of Fracture (การรักษากระดูกหัก/แตก)      
 13.1.3.1  เข้าเฝือกฟัน (Intra Arch) เช่น Subluxation  ครั้ง  680  62301
 13.1.3.2  Fracture Mandible - Closed reduction (ภายใต้ยาชาเฉพาะที่) ครั้ง   1,300  62302
 13.1.3.3  Fracture Maxilla - Closed reduction (ภายใต้ยาชาเฉพาะที่)  ครั้ง  1,300  62303
 13.1.3.4  Alveolar Fracture- Closed reduction (ภายใต้ยาชาเฉพาะที่)  Arch  680  62304
 13.1.4  Correction or Repair Procedure (แก้ไขและซ่อมแซม)      
 13.1.4.1  Frenectomy,Frenoplasty  ตำแหน่ง  400  62401
 13.1.4.1  Siaiolithotomy(ภายใต้ยาชาเฉพาะที่)  ครั้ง  440  62402
 13.1.5  Miscellaneous Procedures (เบ็ดเตล็ด)      
 13.1.5.1  ล้างแผลในช่องปาก  ครั้ง  150 62501
 13.1.5.2  ใส่ยารักษา Dry Socket  ครั้ง  130 62502
 13.1.5.3  ขูดรักษาแผล (Curellage)  ครั้ง  170 62503
 13.1.5.4  Wound dressing with Coe -pack (without splint)  ครั้ง  250 62504
 13.1.5.5  Wound dressing with Coe-pack (with Splint)  ครั้ง  500  62505
 13.1.5.6  Special procedure for Stop Bleeding (packing whith Avogel,gel foam in bleeding disorder  ครั้ง  180  62506
 13.1.5.7  Surgical stent, upper/lower  Arch  800  62507
 13.2 ทันตกรรมหัตถการ      
 13.2.1 อุึดฟันชั่วคราว/Pulp capping  ชี่  200  67101
 13.2.2 อุึดฟันด้วยวัสดุ Amalgam - ด้านเดียว  ชี่  270  67201
 13.2.3 อุึดฟันด้วยวัสดุ Amalgam - 2 เดียว  ชี่ 370   67202
 13.2.4 อุึดฟันด้วยวัสดุ Amalgam - 3 เดียว   ชี่  370  67203
 13.2.5 อุึดฟันด้วยวัสดุ Amalgam - ตั้งแต่ 4 ด้านขึ้นไปหรือ Amalgam overlay  ชี่  370  67204
 13.2.6  อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(Composite , Gl,Flowable composite) - ด้านเดียว  ชี่  300  67210
 13.2.7  อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(Composite , Gl,Flowable composite) -  2 เดียว ชี่  430  67211
 13.2.7  อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(Composite , Gl,Flowable composite) -  3 เดียว  ชี่  430  67212
 13.2.7

 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(Composite , Gl,Flowable composite) - ตั้งแต่ 4 ด้านขึ้นไปหรือ Composite

onlay (direct)

 ชี่  430  67213
 13.2.8 บูรณะฟันโดยใช้แถมเหล็กไร้สนิม (ฺBand) -ฟันกรามน้อย   ชี่  300  67213
 13.2.9 บูรณะฟันโดยใช้แถมเหล็กไร้สนิม (ฺBand) -ฟันกราม  ชี่  390  67221
 13.3  เอนโดคอนต์บำบัด      
 13.3.1 เอ็นโดดอนต์บำบัดฉุกเฉิน  ชี่ 540  63101
 13.3.2 Pulpotomy -ฟันน้ำนม  ชี่  480  63102
 13.3.3 Pulpotomy -ฟันแท้  ชี่  580  63103
 13.3.4 ทำ Pulpectomy (ฟันน้ำนม) - ฟันหน้า  ชี่  820  63104
 13.3.5 ทำ Pulpectomy (ฟันน้ำนม) - ฟันหลัง ชี่  970  63105
 13.3.7 การรักษาคลองรากฟัน -ฟันกรามน้อย (เหมาจ่าย 1-3 ราก)  ชี่  2,180  63111
 13.3.8 การรักษาคลองรากฟัน -ฟันกราม (เหมาจ่าย 1-4 ราก)  ชี่ 2,900  63112
 13.3.9 Apexilication/Recalcification  ครั้ง 420  63120
 13.3.10 ฟอกสีฟัน (Non - vi8tal Bleaching) เฉพาะกรณีต่อเนื่อง หลังการรักษารากฟัน ไม่ใช่การเสริมสวย  ครั้ง  340  63130
   หมายเหตุ ค่ารักษาทางเอ็นโดคอนต์บำบัด ยังไม่ได้คิดค่ารวมค่า X- ray และอุปกรณ์      
 13.4  ปริทันตวิทยา      
 13.4.1 ขูดหินน้ำลาย ทั้งปาก  ทั้งปาก  280  64101
 13.4.2  Root planing/ Curettage  Qualdant  340  64102
 13.4.3  Flap Operation  ตำแหน่ง  600  64110
 13.4.4  Osseous Surgery ตำแหน่ง  780  64111
 13.4.5  Crown Lengthening  ชี่  780  64112
 13.4.6  Mucogingival Surgery เบิกได้เฉพาะ Periodontitis ไม่ใช้การเสริมสวย  -CPFP,APFP ตำแหน่ง  860  64120
 13.4.7  Mucogingival Surgery เบิกได้เฉพาะ Periodontilis  ไม่ใช่การเสริมสวย -FGG และ  Stent  ตำแหน่ง  1,290  64121
 13.4.8

 Mucogingival Surgery เบิกได้เฉพาะ Periodontilis  ไม่ใช่การเสริมสวย -GTR (ไม่รวมค่าแผ่น Membrane

และ Bone graft)

 ตำแหน่ง  940  64122
 13.4.9 การใส่เฝือกฟัน (Periodontal Splint)  ตำแหน่ง  400  64130
 13.4.10 แก้ไขการสบฟันผิดปกติ - เฉพาะตำแหน่ง  ครั้ง  240  64131
 13.4.11 แก้ไขการสบฟันผิดปกติ - ทั้งปาก  ครั้ง  390  64132
 13.4.12 รักษาอาการเสียวฟันโดยการทายา  ชี่  170  64140
 13.4.13 เปลี่ยน Periodontal Dressing  ครั้ง  170  64141
  ทันตกรรมจัดฟัน - ไม่สามารถนำมาส่างเบิกได้      
  ทันตกรรมป้องกัน - ไม่สามารถนำมาส่งเบิกได้ วันแต่รายการที่ระบุข้างล่าง      
 13.5

 รายการที่เบิกเพิ่มได้เฉพาะการเจ็บป่วยที่เกิดจากกระดูกใบหน้าหัก หรือมีโรคที่พิการ Cleft

lip, Cleft palate , โรคเนื้องอกหรือมะเร็งในช่องปาก โรคที่เกิดหลังการฉายรังสีรักษา

     
 13.5.1 Feeding Aid  ชิ้น  800  60101
 13.5.2

 Speech Aid*

 ชิ้น  1,450  60102
 13.5.3 เคลือบฟลูออไรค์ทั้งปาก  ครั้ง  140  61101
 13.5.4

Tooth Reimplantaion And/or Stabilization of Acc dentally Avulsed or Displaced Tooth 

(Splnting Composite wire or Arch bar)

 ชี่  400  62112
 13.5.5  Off Arch Bar  ครั้ง  370  62310
 13.5.6  Removal Suspension Wire  ครั้ง  370  62311
 13.5.7  Plate and Screw/Wire Rrmoval -ภายใต้ยาชาเฉพาะที่  ครั้ง  500  62312
 13.5.8  Obtulator prosthesis : Surgical  ชิ้น  800  62410
 13.5.9  Obtulator prosthesis : Definitive*  ชิ้น  1,600  62411
   * หมายถึงงานที่ยังไม่ได้คิดรวมค่า LAB      
   รายการที่นอกเหนือจากที่กำหนดไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้