อาจารย์ กานดา ผาวงค์

  • ประกาศเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:27:02
 ยอดเข้าชม 422 บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขา/เชี่ยวชาญ : จิตวิทยาคลินิค และ ให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดของแซทเทียร์ โมเดล (Satir Model)

ตำแน่ง : นักจิตวิทยากรชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงพยาบาลจิตเชขอนแก่นราชนครินทร์