ดร.อัครเดช กลิ่นพิบูลย์

 • ประกาศเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:27:47
 ยอดเข้าชม 389 บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขา / เชี่ยวชาญ : การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

วุฒิการศึกษา

 1.   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 2.   พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
 3.  วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง(APN) สาขา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี

ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน

 1. - หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชชาย 1 ปี 2549-2550
 2. - หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชชาย 2 ปี 2551-2552
 3. - หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชชาย 3 ปี 2553-2554
 4. หัวหน้าหน่วยบำบัดรักษาด้วยไฟฟ้า ปี 2555 - ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการพยาบาลจิตเวช ปี 2558-2561
 5. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปี 2549-2561
 6. คณะกรรมการบริหารงานการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปี 2549-2561
 7. ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรมสุขภาพจิต
 8. หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 2561 - ปัจจุบัน

ประเด็นความเชี่ยวชาญด้านปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ประสบการณ์ด้านวิชาการ

 1. - โครงการพัฒนาเมืองชายแดน: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
 2. - การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ในระดับยอดเยี่ยม (Excellent)เรื่อง การนำแนวคิดการสัมภาษณ์และการเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในหอผู้ป่วยจิตเวช
 3. - ผลการปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินภาวะถอนพิษสุราโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 4. - ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการประยุกต์ใช้หลัก 12 ขั้นตอนแนวพุทธต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการรักษาของผู้ป่วยโรคติดสุรา
 5. - การพัฒนารูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 10
 6. - วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคในระดับดี (Good) เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาพยาบาลวิชาชีพในการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10