ศูนย์ ฟื้นฟูสุขภาวดอนดู่

  • ประกาศเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:43:12
 ยอดเข้าชม 871 บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ส่งเสริมกิจกรรมฝึกทักษะการแปรรูปผลผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตสู่ชุมชน โดยการจำหน่ายผลผลิตสู่ชุมชนเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ กำหนดให้อยู่ในหลักสูตรการฟื้นฟูผู้ป่วย ทุกสัปดาห์ในช่วงเวลา 09.00-10.00 น. วันพฤหัสบดี จะมีผลผลิตทางการเกษตร ปลอดสาร นำมาวางจำหน่าย ณ บริเวณร้านค้าภายในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นฯ เน้นการฝึกทักษะผู้ป่วยให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพที่เป็นอยู่ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชนได้ และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
.
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่ ประเมินผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเปิดโอกาสในการฝึกทักษะที่หลากหลายกว่า 6 ทักษะ ได้แก่ การสร้างเสริมพลังชีวิต การตระหนักรู้ในตนเอง การใช้ชีวิตในชุมชน การใช้ชีวิตในบ้าน การอยู่ร่วมในสังคม การประกอบอาชีพ โดยเน้นกิจกรรมทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิต พร้อมการนำออกจำหน่ายด้วยตัวผู้ป่วยเอง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทุกกิจกรรมจะมีการบันทึกและส่งต่อข้อมูลเพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
.
หลักการคัดเลือกผู้ป่วยร่วมกิจกรรมประเมินผลการทำกิจกรรมด้วยแบบประเมิน Living Skills Assessment : LSD 30 คือ เป็นผู้ป่วยอาการทางจิตสงบ โดยมีค่าคะแนน BPRS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 คะแนน ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเอง ทำร้ายผู้อื่น และทำลายทรัพย์สิน ไม่มีความเสี่ยงหลบหนี ไม่เป็นผู้ป่วย พรบ. ไม่เป็นผู้ป่วยที่มีคดี มีความบกพร่องด้านทักษะการงาน เช่น อยู่บ้านไม่ยอมทำอะไร ไม่ร่วมกิจกรรม มีความสมัครใจขอเข้าร่วมกิจกรรม