อาจารย์ สีวลี เปาโรหิตย์

  • ประกาศเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:42:23
 ยอดเข้าชม 220 บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขา/ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ.