หมวดหมู่ตามระบบการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช

 • ประกาศเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:47:53
 ยอดเข้าชม 49928 บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรคทางจิตเวชมีหลายโรค สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามระบบการวินิจฉัยโรคได้ ดังนี้

 1. F00-F09 Organic mental disorder เป็นกลุ่มอาการเนื่องจากโรคของสมอง ซึ่งมักเป็นสภาวะที่มีการเสื่อมเรื้อรัง มีผลต่อการทำงานที่ซับซ้อนของสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความจำ ความคิด ความเข้าใจ การรับรู้สถานที่ เวลา บุคคล การคำนวณ การเรียนรู้ ภาษา การตัดสินใจ การรู้สึกตัว โรคในหมวดนี้แบ่งย่อยได้อีกหลายโรคตามลักษณะอาการทางคลินิก ได้แก่ โรคหลงลืม (Dementia) โรคสมองเสื่อม (Alzheimer) โรคพฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยนเนื่องจากการบาดเจ็บทางสมอง (Organic brain syndrome) เป็นต้น
 2.  F10-F19 Mental and Behavioral disorder due to psychoactive substance เป็นกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติทางความคิด อารมณ์ พฤติกรรม การรับรู้ อันเนื่องมาจากการได้สารกระตุ้นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท จำพวก ยาเสพติด ต่างๆ ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่ โรคติดสุรา ติดบุหรี่ ติดกาเฟอีน ติดยานอนหลับ ติดสารเสพติดทุกชนิด
 3. F20-F29 Psychotic disorder เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางความคิดและการรับรู้เป็นหลัก อาการเด่นของโรคในหมวดนี้คือ มีหูแว่ว เห็นภาพหลอน หวาดระแวงกลัวในสิ่งที่อาจเป็นไปไม่ได้ หลงผิด คิดในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่ โรคจิตเภท (Schizophrenia) โรคจิตหวาดระแวง (Paranoid Schizophrenia) โรคหลงผิด (Delusion) เป็นต้น
 4. F30-F39 Mood disorder เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์เป็นหลัก อาการเด่น คือ อารมณ์แปรปรวน ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เศร้าหรือครึกครื้นมากเกินปกติ ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่ โรคซึมเศร้า (Depressive) โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar) โรคอารมณ์ครึกครื้น (Mania) เป็นต้น
 5. F40-F49 Neurotic , stress-related and somatoform disorder เป็นกลุ่มโรคทางระบบประสาทซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิด เป็นหลัก ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่ โรควิตกกังวล (Anxiety) โรคเครียด (Stress) โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive) โรคที่เจ็บปวดตามร่างกายอันเนื่องมาจากสาเหตุทางจิตใจ(somatoform) เป็นต้น
 6. F50-F59Behavioral disorder เป็นกลุ่มโรคที่มีพฤติกรรมผิดปกติ ได้แก่ โรคการกินผิดปกติ (Eating disorder) โรคนอนไม่หลับ (Insomnia) โรคพฤติกรรมเปลี่ยน (Behavior changes)
 7. F60-F69Adult personality and Behavior disorder เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมเด่นชัด ได้แก่ โรคพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง(Aggressive personal disorder) โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง (Borderline personal disorder) โรคบุคลิกภาพแบบพึ่งพิง (Dependent personal disorder) โรคติดการพนัน(Pathological gambling) โรคผิดเพศ (Transsexualism) เป็นต้น
 8. F70-F79Mental retardation เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางระดับสติปัญญา เรียนรู้ได้น้อยได้แก่ โรคปัญญาอ่อน
 9. F80-F89Development disorder เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติหรือพัฒนาการบกพร่อง ได้แก่ โรคผิดปกติทางการพูดออกเสีย (Speech Develop disorder) ความผิดปกติในการใช้ภาษา (Expressive language disorder ) ความผิดปกติในการเข้าใจภาษา (Receptive language disorder) โรคผิดปกติทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ (motor function development disorder) โรคผิดปกติทางการเรียนรู้(LD) โรคออทิสติก (Autistic spectrum disorder) เป็นต้น
 10. F90-F98 Behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence เป็นกลุ่มโรคผิดปกติทางพฤติกรรมอารมณ์ในเด็กและวัยรุ่น ได้แก่ โรคสมาธิสั้น (ADHD) โรคดื้อ (ODD : Oppositional defiant disorder) โรคก้าวร้าวต่อต้าน (Conduct disorder) ปัญหาปัสสาวะรดที่นอน ติดอ่าง และปัญหาจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม
 11. G00-G99 Neurosis เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท กลุ่มนี้จะมีอาการคาบเกี่ยวระหว่างระบบประสาทสมองและร่างกาย ได้แก่ โรคลมชัก (Epilepsy) โรคปวดศีรษะจากความเครียด (Tension headache) โรคปวดศีรษะไมเกรน (Migraine) โรคพากินสัน(Parkinson) เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.honestdocs.co/categories-of-psychiatric-diseases