คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

  • ประกาศเมื่อ : 01 เมษายน 2565 เวลา 10:26:12
 ยอดเข้าชม 19786 บทความโดย ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  โทรศัพท์ : 043 209999 ต่อ 63112
คุณนิมิต          แก้วอาจ          Mobile: 0818711667
คุณปิยวดี         ทุมหนู            Mobile: 0815446588 
หรือแจ้งชื่อรับบริการที่  https://www.facebook.com/KRPH.NEWS/inbox/

สามารถจองคิวล่วงหน้า ผ่าน  SMC SmartQ ได้       

    

SCAN เพื่อ download

  ให้บริการตรวจรักษาและบำบัด โดยทีมจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และลดความคับคั่งของผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่มีความสามารถในการชำระเงินแต่ไม่สะดวกรับบริการในเวลาทำการปกติ ให้ได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการรักษามากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ป่วยสามารถเบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์และต้องชำระค่าบริการ กรณีผู้ป่วยเก่า เริ่มต้นที่ 300 บาท และกรณีผู้ป่วยใหม่ เริ่มต้นที่ 350 บาท

เริ่มเปิดให้บริการ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และเพิ่มวันบริการ เร่ิมพฤษภาคมนี้
เฉพาะวันจันทร์
 เวลา 16.30 - 20.30 น.     
1.บริการตรวจรักษาจิตเวชทั่วไป
2.บริการบำบัดทางจิตวิทยา
วัน เสาร์ - อาทิตย์
เวลา 09.00 - 13.00 น.
1.บริการตรวจรักษาจิตเวชทั่วไป
2.บริการบำบัดทางจิตวิทยา
ขั้นตอนง่ายๆ ในการรับบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
  • ลงทะเบียนจองคิวในระบบออนไลน์ หรือยื่นบัตรที่ห้องบัตร มีช่องทางพิเศษ
  • ซักประวัติ คัดกรอง วัดความดันโลหิต ในคลินิกพิเศษ
  • พบแพทย์
  • ชำระค่าบริการ
  • รับยา
ค่าบริการ
ผู้ป่วยรายใหม่ 350 บาท (ค่าบริการผู้ป่วยนอก 100 บาท ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง 250 บาท)
ผู้ป่วยรายเก่า   300 บาท (ค่าบริการผู้ป่วยนอก 100 บาท ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง 200 บาท)
บริการบำบัดทางจิตวิทยารายบุคคล (Individual Psychotherapy)500-1,000 บาท (ตามระยะเวลาที่บำบัด)
กรณีไม่เกิน 30 นาที      ค่าบริการ         500     บาทต่อครั้ง
กรณี 31-60 นาที         ค่าบริการ         1,000   บาทต่อครั้ง
รายชื่อแพทย์ที่ให้บริการ
1.นายแพทย์ณัฐกร
จำปาทอง
อนุมัติบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์
อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
2.แพทย์หญิงกนกวรรณ
กิตติวัฒนากูล
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป
3.นายแพทย์ศักรินทร์       
แก้วเฮ้า
วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์
อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
4.นายแพทย์ธนวัฒน์        
ขุราศี   
วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์
5.นายแพทย์ชาญณรงค์     
ชัยอุดมสุข
วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
6.แพทย์หญิงภรณี          
เอื้อจรัสพันธ์
วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
7.แพทย์หญิงณิชวรรณ      
จงรักษ์ธนกิจ
วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น