คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

  • ประกาศเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:01:10
 ยอดเข้าชม 496 บทความโดย ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ให้บริการตรวจรักษาและบำบัด โดยทีมจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และลดความคับคั่งของผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่มีความสามารถในการชำระเงินแต่ไม่สะดวกรับบริการในเวลาทำการปกติ ให้ได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการรักษามากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ป่วยสามารถเบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์และต้องชำระค่าบริการ กรณีผู้ป่วยเก่า เริ่มต้นที่ 300 บาท และกรณีผู้ป่วยใหม่ เริ่มต้นที่ 350 บาท

เริ่มเปิดให้บริการ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ณ อาคารการแพทย์ทางเลือก
เฉพาะวันจันทร์
 เวลา 16.30 - 20.30 น.     
§บริการตรวจรักษาจิตเวชทั่วไป
§บริการตรวจรักษาจิตเวชเด็ก
§บริการบำบัดทางจิตวิทยา
เฉพาะวันเสาร์
เวลา 09.00 - 13.00 น.
§บริการตรวจรักษาจิตเวชทั่วไป
§บริการบำบัดทางจิตวิทยา
ขั้นตอนง่ายๆ ในการรับบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
  • ลงทะเบียนจองคิวในระบบออนไลน์ หรือยื่นบัตรที่ห้องบัตร มีช่องทางพิเศษ
  • ซักประวัติ คัดกรอง วัดความดันโลหิต ในคลินิกพิเศษ
  • พบแพทย์
  • ชำระค่าบริการ
  • รับยา
ค่าบริการ
ผู้ป่วยรายใหม่ 350 บาท (ค่าบริการผู้ป่วยนอก 100 บาท ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง 250 บาท)
ผู้ป่วยรายเก่า   300 บาท (ค่าบริการผู้ป่วยนอก 100 บาท ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง 200 บาท)
บริการบำบัดทางจิตวิทยารายบุคคล (Individual Psychotherapy)500-1,000 บาท (ตามระยะเวลาที่บำบัด)
กรณีไม่เกิน 30 นาที      ค่าบริการ         500     บาทต่อครั้ง
กรณี 31-60 นาที         ค่าบริการ         1,000   บาทต่อครั้ง
รายชื่อแพทย์ที่ให้บริการ
1.นายแพทย์ณัฐกร
จำปาทอง
อนุมัติบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์
อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
2.แพทย์หญิงกนกวรรณ
กิตติวัฒนากูล
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป
3.นายแพทย์ศักรินทร์       
แก้วเฮ้า
วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์
อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
4.นายแพทย์ธนวัฒน์        
ขุราศี   
วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์
5.นายแพทย์ชาญณรงค์     
ชัยอุดมสุข
วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
6.แพทย์หญิงภรณี          
เอื้อจรัสพันธ์
วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
7.แพทย์หญิงณิชวรรณ      
จงรักษ์ธนกิจ
วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
                            
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม        โทรศัพท์ : 043 209999 ต่อ 63112
คุณนิมิต          แก้วอาจ          Mobile: 0818711667
คุณปิยวดี         ทุมหนู            Mobile: 0815446588
หรือแจ้งชื่อรับบริการที่ https://www.facebook.com/PR.JVKK/inbox/