จิตเวชขอนแก่น Telemedicine เชื่อมต่อความห่วงใย เพื่อนข้างใน

  • ประกาศเมื่อ : 01 กันยายน 2563 เวลา 09:26:01
 ยอดเข้าชม 233 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้วางแผนการดำเนินงาน Telemedicineในปี 2562 โดยวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์และผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำระบบงานตรวจสุขภาพจิตทางไกล

Telemedicine เป็นไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตได้เข้าถึงบริการบำบัดรักษา ซึ่งหมายรวมถึงผู้ต้องขังและนักโทษด้วย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นำเทคโนโลยี Telemedicine เพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชให้แก่ผู้ต้องขัง เป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย ลดการเปิดเผยผู้ป่วยต่อสาธารณะและการตีตราในการเป็นผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังมีโอกาสได้พบ พูดคุยกับจิตแพทย์ผู้ตรวจรักษา ได้รวดเร็วขึ้น ลดความเสี่ยง ลดค่าใช้จ่ายในการนำผู้ต้องขังอออกนอกเรือนจำ โดยในระบบจะมีข้อมูลประวัติผู้ป่วย อาการ ยาที่เคยใช้และการสั่งจ่ายยาผ่านระบบ Electronic หลังจากนั้น ยาจะถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำนำไปดำเนินการต่อไป