ยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 3

  • ประกาศเมื่อ : 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14:30:52
 ยอดเข้าชม 294 บทความโดย ก.การพยาบาล

 ยินดีกับผู้สำเร็จ หลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น”รุ่นที่ 3

         นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรมและสอบผ่านเกณฑ์ประเมิน หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 3 พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายการบูรณาการ การดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นนายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ศักรินทร์ แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร นางวัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบรมราชชนนีขอนแก่น ดร.อัครเดช กลิ่นพิบูลย์ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมคณาจารย์ คณะผู้บริหารศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 และครอบครัว ญาติผู้เข้ารับการอบรม ร่วมแสดงความยินดี การฝึกอบรมนี้ กำหนดเดิมจัดขึ้น ระหว่างวันที  ่ 3 กุมภาพันธ์ - 29 พฤษภาคม 2563 ด้วยผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ระยะ ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ถึง 20 มีนาคม 2563 ระยะที ่ 1 และระหว่างวันที ่ 3 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2563 ระยะที ่ 2 ผู้รับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรในเขตสุขภาพที ่ 7 จำนวน 29 คน เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 1 คน เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 21 คน และเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 2 คน รวมจำนวน 53 คน ตลอดระยะเวลา 4 เดือน การจัดอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ผู้สำเร็จการฝึกอบรมพร้อมนำความรู้ ทักษะต่างๆ นำไปใช้ในการปฏิบัติจริงเพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพของประชาชน ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม รวมไปถึงการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อส่วนรวม และพัฒนาระบบบริการ สร้างระบบเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ภายในจังหวัด เขตสุขภาพ รองรับการให้บริการแก่ประชาชน จากนโยบายลดความแออัดของสถานบริการขนาดใหญ่และยังช่วยให้ผู้รับบริการ ได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพจากสถานบริการใกล้บ้าน พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น PGเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 3 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมลักษณวิจารณ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563