รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

  • ประกาศเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:13:25
 ยอดเข้าชม 129 บทความโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.
นายณัฐกร
จำปาทอง
ผู้อำนวยการ
ประธานและกรรมการ
2.
นางกนกวรรณ
กิตติวัฒนากูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการสุขภาพจิตและจิตเวช,
กรรมการ
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและจิตเวช,
 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชทั่วไป,
 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มงานวืกฤตสุขภาพจิต (MCATT),
 
      หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์,  
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติจิตเวช
 
3.
นายศักรินทร์
แก้วเฮ้า
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ,
กรรมการ
      หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ,  
      หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ  
4.
นายอัครเดช
กลิ่นพิบูลย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล,
กรรมการ
      หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล  
5.
นางสาวอมรรัตน์
ศิริธนชัย
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
กรรมการ
6.
นางกานดา
 ผาวงค์
หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา
กรรมการ
7.
 
นางไพลิน
 
ปรัชญคุปต์
 
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
กรรมการ
8.
 
นางสิริกุล
 
ใจเกษมวงศ์
 
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชสูงวัย,
กรรมการ
      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน,  
      หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ  
9.
นายโชตินันท์
โพธิภักดี
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
10.
 
นางศิริวรรณ
 
ฤกษ์ธนะขจร
หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
 
กรรมการ
11.
นางลำดวน สีหะกุลัง
หัวหน้าการเงินและบัญชี
กรรมการ
12. นายวรสรรณ ปรัชญคุุปต์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชฉุกเฉิน กรรมการ
13.
นายอิทธิชัย
นาคสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชสารเสพติด
กรรมการ
 14.  นายณสมพล
 หาญดี  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา,  กรรมการ
      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย  
15. นางสาวโชติมา ครบตระกูลชัย  หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกเฉพาะทาง, กรรมการ
      หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์  
16. นางวันนี ไชยาคำ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ กรรมการ
17. นายสมภาวรรณ์ ภาคภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
18.
 
นางสาวจิราภรณ์
 
ประดิษฐ์ด้วง
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ
กรรมการ
19. นางกาญจนา นาหนองตูม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กรรมการ
20.
 
นางเวียงฉัตร
 
บรรเรืองทอง
หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
กรรมการ
 21.
นางขวัญตา
 บุสทิพย์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
 กรรมการ
 
22.
นางสาวพนิดา
ชาปัญญา
หัวหน้ากลุ่มงานเวชระเบียน
 
กรรมการ
23.
 
นางสาวสุนิศา
 
เจือหนองแวง
 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 
 
24.
 
นายพิเชษฐ์
 
บุญเลิศ
 
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
กรรมการ
25.
 นายมงคลชัย
โยธะมาตย์
 
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
26.
นางพิมพ์พิรุณ
จำปานุ้ย
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนบริการ
กรรมการ
27.
 นางขนิษฐา
สนเทห์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชหนัก
กรรมการ
28.
 นางวรรณภา
 แห้วดี
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
กรรมการ
29. นางสิวลี เปาโรหิตย์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กรรมการ
30. นางปรารถนา คำมีสีนนท์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ กรรมการ
31. นายสุบิน สมีน้อย หัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศ กรรมการ
      และประชาสัมพันธ์  
32. นางอรพิน ยอดกลาง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและ กรรมการ
      วิเคราะห์นโยบายแผนงาน  
      ป้องกันการฆ่าตัวตาย,  
      หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ  
33.
 
นายวิญญู
สิงห์นาง
หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่
กรรมการ
34. นางสาวเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า หัวหน้าสำนักอำนวยการและยานพาหนะ กรรมการ
35. นางเพ็ญศิริ สุขอ้วน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม กรรมการและเลขานุการ
36.
นางสุภาภรณ์
เรืองสุขสุด
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
37.
นางสาวเทวีพร
สีลาโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ