ลงประกาศเมื่อวันที่ : 29 มีนาคม 2560 เวลา 10:13:25

1
นายณัฐกร
จำปาทอง
ผู้อำนวยการ
ประธานและกรรมการ
2
นางกนกวรรณ
กิตติวัฒนากูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์,
กรรมการ
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์,
 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก,
 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติจิตเวช และ
 
 
 
 
หัวหน้าฝ่ายเวชระเบียน
 
3
นางสาวรุ่งเรื่อง
มหาไม้
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
กรรมการ
4
นางสาว ศิริพร
ทองบ่อ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
กรรมการ
5
นางขนิษฐา
สนเท่ห์
รองรักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
กรรมการ
6
นางสาวอมรรัตน์
ศิริธนชัย
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
กรรมการ
7
นางเพ็ญศิริ
สุขอ้วน
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
กรรมการ
8
นางกานดา
ผาวงค์
หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา
กรรมการ
9
นางไพลิน
ปรัชญคุปต์
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
กรรมการ
10
นายศักรินทร์
แก้วเฮ้า
หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟู
กรรมการ
11
นายโชตินันท์
โพธิภักดี
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ
กรรมการ
12
นางสิริกุล
ใจเกษมวงศ์
หัวหน้าสำนักคุณภาพ
กรรมการ
13
นางสิวลี
เปาโรหิตย์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจัย
กรรมการ
14
นางวรรณภา
แห้วดี
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
กรรมการ
15
นายสุบิน
สมีน้อย
หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
กรรมการ
 
 
 
หัวหน้าศูนย์จิตประภัสร์
 
16
นางลำดวน
สีหะกุลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
กรรมการ
17
นางวันนี
ไชยาคำ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ
กรรมการ
18
นายสมภาวรรณ์
ภาคภูมิ
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
19
นายสมพงษ์
ชูสอน
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
20
นางสาวจิราภรณ์
ประดิษฐ์ด้วง
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
กรรมการ
21
นางศิริวรรณ
ฤกษ์ธนะขจร
หัวหน้าศูนย์เครือข่ายบริการสุขภาพจิต
กรรมการ
22
นายวิญญู
สิงห์นาง
รองหัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่
กรรมการ
23
นางอรพิน
ยอดกลาง
รองหัวหน้าหน่วยข้อมูลและเครือข่ายป้องกันการฆ่าตัวตาย
กรรมการ
24
นางสุภาภรณ์
เรืองสุขสุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
25
นางเบญจมาศ
กันยา
พนักงานธุรการ ส.3
ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงประกาศโดย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซค์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 1. Quote
  Web Master
  September 22, 2013 8:45 am  /  Reply

  สามารถแจ้งข่าวที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือสาระทางด้านสุขภาพจิตได้ที่
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ Tel. 0-4320-9999 ต่อ 63150 Fax.0-4322-4722
  E-Mail : Khaengkai@gmail.com

Scroll Top

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-209-999 โทรสาร : 043-224-722 ติดต่อ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซค์โรงพยาบาล โทรศัพท์ : 043-2099-999 ต่อ 63150 หรือ ต่อ 63302 E-mail : ssminoy@gmail.com , E-mail : khaengkai@gmail.com