ที่ตั้ง-แผนที่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

  • ประกาศเมื่อ : 29 กันยายน 2564 เวลา 11:02:34
 ยอดเข้าชม 11401 บทความโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ email : khaengkai@gmail.com หรือ itmail@mail.jvkk.go.th

 สามารถติดต่อที่ เบอร์ 0-4320-9999 - ต่อ หมายเลขดังนี้

NO.
หน่วยงาน
เบอร์ต่อ
NO.
หน่วยงาน
เบอร์ต่อ
1
กลุ่มการพยาบาล
Division of Nursing
63210
17
กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information & public relations Affairs
63302
2
กลุ่มงานการแพทย์
Division of Medicine
63140,
63141
18
กลุ่มงานการเงิน
Division of Finance
63133
63135
3
กลุ่มงานจิตวิทยา
Division of psychology
63147
19
หน่วยบริการรักษาด้วยไฟฟ้า(ECT)
Electro-convulsive Unit
63400
4
กลุ่มงานทันตกรรม
Division of Dentistry
63220
20
ตึกชงโค
Chongko Psychiatric male ward
63401,
63402
5
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
Division of Medical Technology
63303
21
ตึกฝ้ายคำ
Faikhum Psychiatric male ward
63403,
63404
6
กลุ่มงานนิติจิตเวช
Division of Forensic Psychiatric
63127,
63128
22
ตึกศรีตรัง
Sritrang Psychiatric Female ward
63405,
63406
7
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
Division of Out-patient Service
63110,
63114
23
ตึกเฟื่องฟ้า
Fuengfa Psychiatric male ward
63407,
63408
8
กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
Division of Rehabilitation
63316
24
กลุ่มงานพัสดุและการจัดซื้อ
Supplies Affairs
63304,
63305
9
กลุ่มงานเภสัชกรรม
Division of Pharmacy
63106,
63107
25
กลุ่มงานโภชนาการ
Nutrition Affairs
63317,
63318
10
กลุ่มงานวิชาการ
Academic Division
63217,
63218
26
กลุ่มงานเวชระเบียน
Medical Record Affairs
63101,
63102
11
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
Division of Social work
63145,
63146
27
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Affairs
63150,
63103
12
กลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
Community Psychiatric Section
63149,
63308
28
สำนักงานคุณภาพ
Quality office
63142
13
การจัดการทรัพยากรสารนิเทศ(ห้องสมุด) Library
63326
30
หน่วยจ่ายกลาง
Central Supplies Unit
63327
14
กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
Building and Environmental Affairs
63310,
63311
31
หน่วยจิตสังคมบำบัด
Psychosocial therapy Unit
63411
15
หน่วยการแพทย์ทางเลือก
Alternative Medicine Unit
63202,
63206
32
หน่วยรักษาความปลอดภัย
Security Unit
63322,
63323
16
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
 
 63139 ,63019
33
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
63219
 
 
 
 
 
34
ศูนย์จิตประภัสร์
63144 ,63206