ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008

  • ประกาศเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:21:36
 ยอดเข้าชม 327 บทความโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

      โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานของโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการนำมาตรฐาน 5 ส. มาเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพ สร้างระเบียบวินัยให้กับบุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานตั้งแต่ พ.ศ. 2541  และได้รับการรับรองป้ายทอง 5 ส  ในปี  2544  ในปี พ.ศ. 2543  ได้นำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน อนุกรม 9000  มาเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการทำงานและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 :1994 ในงานบริการผู้ป่วยนอก   ต่อมาขยายขอบเขตการพัฒนาและได้รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน  ISO 9001:2000  ครอบคลุมทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลและครบทุกข้อกำหนด ในปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบันโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ยังคงธำรงรักษาแนวคิด และหลักการของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ในเดือนมิถุนายน 2555