ศูนย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 ศูนย์ปฏิบัติการนำข้อมูลและสารสนเทศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ได้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านข้อมูลบริการผู้ป่วยและการดำเนินงานของหน่วยงาน.
 1.คณะกรรมการความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
 2.คณะกรรมการ IM
 3. เวชสถิติ
 3.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Area Chart แสดงข้อมูล

Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 435

ӴѺ ä ä ˭ԧ


Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 442


Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 443


Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 444


Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 445


Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 446


Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 447


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 448


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 449


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 450


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 451


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 452


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 453


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 454


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 455


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 456

1 F20 Schizophrenia "1

167" 364 "1

531"


Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 444


Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 445


Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 446


Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 447


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 448


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 449


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 450


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 451


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 452


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 453


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 454


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 455


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 456

2 F10 Mental and behavioural disorder due to use of alcohol 357 36 393


Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 442


Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 443


Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 444


Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 445


Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 446


Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 447


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 448


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 449


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 450


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 451


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 452


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 453


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 454


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 455


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 456

3 F19 Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances 204 15 219


Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 442


Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 443


Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 444


Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 445


Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 446


Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 447


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 448


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 449


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 450


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 451


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 452


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 453


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 454


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 455


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 456

4 F31 Bipolar affective disorder 67 65 132


Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 442


Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 443


Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 444


Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 445


Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 446


Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 447


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 448


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 449


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 450


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 451


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 452


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 453


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 454


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 455


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 456

5 F15 "Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants

including caffeine" 96 25 121


Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 443


Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 444


Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 445


Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 446


Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 447


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 448


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 449


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 450


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 451


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 452


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 453


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 454


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 455


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 456

6 F25 Schizoaffective disorder 61 45 106


Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 442


Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 443


Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 444


Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 445


Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 446


Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 447


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 448


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 449


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 450


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 451


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 452


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 453


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 454


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 455


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 456

7 F32 Depressive episode 38 63 101


Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 442


Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 443


Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 444


Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 445


Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 446


Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 447


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 448


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 449


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 450


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 451


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 452


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 453


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 454


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 455


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 456

8 F23 Acute and transient psychotic disorders 54 37 91


Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 442


Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 443


Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 444


Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 445


Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 446


Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 447


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 448


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 449


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 450


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 451


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 452


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 453


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 454


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 455


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 456

9 G40 Epilepsy 22 7 29


Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 442


Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 443


Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 444


Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 445


Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 446


Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 447


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 448


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 449


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 450


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 451


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 452


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 453


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 454


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 455


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 456

10 F06 Other mental disorder due to brain damage and dysfunction and to physical disease 18 10 28


Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 442


Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 443


Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 444


Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 445


Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 446


Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 447


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 448


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 449


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 450


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 451


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 452


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 453


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 454


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 455


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 456

- other 90 52 142


Notice: Undefined offset: 1 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 442


Notice: Undefined offset: 2 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 443


Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 444


Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 445


Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 446


Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 447


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 448


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 449


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 450


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 451


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 452


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 453


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 454


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 455


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 456

"2

174" 719 "2

893"


Notice: Undefined offset: 3 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 444


Notice: Undefined offset: 4 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 445


Notice: Undefined offset: 5 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 446


Notice: Undefined offset: 6 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 447


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 448


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 449


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 450


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 451


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 452


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 453


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 454


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 455


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\disch_topten.php on line 456