ศูนย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 ศูนย์ปฏิบัติการนำข้อมูลและสารสนเทศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ได้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านข้อมูลบริการผู้ป่วยและการดำเนินงานของหน่วยงาน.
 3. เวชสถิติ
 3.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Area Chart แสดงข้อมูล
Area Table ปี 2563
Import To Mysql

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน จำหน่าย(ราย)

ใหม่ (คน)

เก่า(ราย)

รวม(ราย)

เพศ

5,611

86,836

92,447

2,782

- ชาย

3,151

49,129

52,280

2,113

- หญิง

2,460

37,707

40,167

669

สถานภาพสมรส

- โสด

2,225

39,149

41,374

1,779

- คู่

2,503

36,942

39,445

597

- แยกกันอยู่

416

3,489

3,905

45

- หย่า

259

4,951

5,210

275

- หม้าย

119

331

2,450

55

- สมณะ

87

1,784

1,871

31

- ไม่ระบุ

2

190

192

-

อาชีพ

- ทำนา

1,816

34,258

36,074

969

- นักเรียน/นักศึกษา/แม่บ้าน

1,356

21,398

22,754

880

- รับจ้าง

1,067

14,252

15,319

618

- ค้าขาย

338

4,419

4,757

116

- รับราชการ

186

3,394

3,580

100

- อื่น ๆ

848

9,115

9,963

99

สิทธิการรักษา

- ชำระเงินเอง

3,516

21,708

25,224

35

- ต้นสังกัด

541

834

1,375

-

- กรมบัญชีกลาง

85

9,573

9,658

115

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

43

1

078

1,121

- บัตรประกันสุขภาพ

897

26,212

27,109

2,503

- บัตรประกันสุขภาพผู้พิการ

274

23,298

23,572

-

- บัตรประกันสังคม

196

3,187

3,383

112

- สิทธิลดหย่อนประเภท ข.

20

766

786

-

- ทหารผ่านศึก

4

163

167

-

- พรบ.คุมประพฤติ

35

17

52

4