ศูนย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 ศูนย์ปฏิบัติการนำข้อมูลและสารสนเทศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ได้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านข้อมูลบริการผู้ป่วยและการดำเนินงานของหน่วยงาน.
 1.คณะกรรมการความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
 2.คณะกรรมการ IM
 3. เวชสถิติ
 3.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Area Chart แสดงข้อมูล

เพศ

5,630

87,455

93,085

2,893

- ชาย

3,156

49,479

52,635

2,174

- หญิง

2,474

37,976

40,450

719

สถานภาพสมรส

- โสด

2,139

38,953

41,092

1,813

- คู่

2,618

38,033

40,651

679

- แยกกันอยู่

282

2,367

2,649

59

- หย่า

232

4,229

4,461

284

- หม้าย

262

2,203

2,465

30

- สมณะ

96

1,582

1,678

28

- ไม่ระบุ

1

88

89

-

อาชีพ

- ทำนา

2,027

35,675

37,702

994

- นักเรียน/นักศึกษา/แม่บ้าน

1,207

21,104

22,311

955

- รับจ้าง

1,082

13,919

15,001

648

- ค้าขาย

314

4,467

4,781

140

- รับราชการ

224

3,768

3,992

84

- อื่น ๆ

776

8,522

9,298

69

สิทธิการรักษา

- ชำระเงินเอง

3,742

22,802

26,544

35

- ต้นสังกัด

611

1,098

1,709

10

- กรมบัญชีกลาง

46

9,971

10,017

102

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

32

987

1,019

-

- บัตรประกันสุขภาพ

767

25,988

26,755

2,637

- บัตรประกันสุขภาพผู้พิการ

239

22,795

23,034

-

- บัตรประกันสังคม

158

3,120

3,278

108

- สิทธิลดหย่อนประเภท ข.

12

546

558

-

- ทหารผ่านศึก

3

122

125

-

- พรบ.คุมประพฤติ

20

26

46

1

จังหวัดที่ผู้ป่วยมีภูมิลำเนาอยู่

- ขอนแก่น

2,205

43,121

45,326

1,075

- มหาสารคาม

614

10,396

11,010

389

- กาฬสินธุ์

727

9,705

10,432

392

- ร้อยเอ็ด

194

1,950

2,144

103

- นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ

1,890

22,283

24,173

934