ศูนย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 ศูนย์ปฏิบัติการนำข้อมูลและสารสนเทศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ได้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านข้อมูลบริการผู้ป่วยและการดำเนินงานของหน่วยงาน.
 1.คณะกรรมการความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
 2.คณะกรรมการ IM
 3. เวชสถิติ
 3.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Area Chart แสดงข้อมูล

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 341

รายการ

 หน่วย

ตึก

รวม


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 354


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 355


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 356


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 357


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 358


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 359


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 360


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 361


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 362

ชงโค

ศรีตรัง

 ฝ้ายคำ

เฟื่องฟ้า 


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 354


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 355


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 356


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 357


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 358


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 359


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 360


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 361


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 362

1.      จำนวนเตียงทั้งหมด (Hospital Bed)

เตียง

60

60

60

60

250


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 354


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 355


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 356


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 357


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 358


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 359


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 360


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 361


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 362

2.      จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา

ราย

758

718

657

731

2,864


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 354


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 355


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 356


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 357


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 358


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 359


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 360


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 361


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 362

3.      จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย

ราย

752

721

665

755

2,893


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 354


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 355


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 356


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 357


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 358


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 359


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 360


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 361


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 362

4.      จำนวนวันผู้ป่วยใน (Patient Day)

ราย

17,204

12,478

16,463

16,377

62,522


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 354


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 355


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 356


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 357


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 358


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 359


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 360


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 361


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 362

5.      จำนวนวันผู้ป่วยในจำหน่าย

วัน

17,152

12,509

16,756

16,862

63,279


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 354


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 355


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 356


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 357


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 358


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 359


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 360


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 361


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 362

(Discharge Patient Day)


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 354


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 355


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 356


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 357


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 358


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 359


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 360


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 361


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 362

6.      อัตราการครองเตียง

เปอร์เซ็นต์

78.6

57

75.2

74.8

68.5


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 354


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 355


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 356


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 357


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 358


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 359


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 360


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 361


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 362

(Bed Occupancy Rate)


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 354


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 355


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 356


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 357


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 358


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 359


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 360


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 361


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 362

7.      ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน

ราย

47.1

34.2

45.1

44.9

171.3


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 354


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 355


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 356


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 357


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 358


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 359


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 360


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 361


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 362

8.      จำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อราย

วัน

22.8

17.4

25.2

22.3

21.9


Notice: Undefined offset: 7 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 354


Notice: Undefined offset: 8 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 355


Notice: Undefined offset: 9 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 356


Notice: Undefined offset: 10 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 357


Notice: Undefined offset: 11 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 358


Notice: Undefined offset: 12 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 359


Notice: Undefined offset: 13 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 360


Notice: Undefined offset: 14 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 361


Notice: Undefined offset: 15 in D:\AppServ\www\web_jvkk_th\infor\pt_bad.php on line 362