ศูนย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 ศูนย์ปฏิบัติการนำข้อมูลและสารสนเทศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ได้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านข้อมูลบริการผู้ป่วยและการดำเนินงานของหน่วยงาน.
 1.คณะกรรมการความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
  2.คณะกรรมการ IM
 3. เวชสถิติ
3.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางแสดงข้อมูล
ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการในแต่ล่ะเดือน/แต่ล่ะปี

เดือน

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

ตุลาคม

8,244

9,243

6,793

7,249

7,756

7,084

6,901

7,751

9,282

8,404

8,426

7,807

พฤศจิกายน

8,060

8,043

8,051

7,409

6,042

6,352

7,083

7,675

8,149

7,743

7,134

7,187

ธันวาคม

9,123

9,422

7,744

7,573

7,219

7,149

7,909

9,582

7,712

7,378

8,079

7,985

มกราคม

8,665

10,816

8,419

8,283

6,545

6,725

6,995

8,745

8,346

8,293

7,634

7,158

กุมภาพันธ์

8,536

10,467

7,923

7,589

6,461

6,407

6,990

7,074

7,319

7,215

7,464

7,403

มีนาคม

9,335

8,908

7,489

7,612

7,143

7,155

7,952

8,641

7,947

7,886

8,117

8,233

เมษายน

8,660

9,437

8,443

8,526

7,165

6,607

7,366

7,337

8,002

8,089

8,025

7,637

พฤษภาคม

8,686

8,963

8,438

6,883

6,478

6,332

7,607

8,512

8,023

8,018

7,695

7,598

มิถุนายน

8,918

8,518

7,919

7,860

6,758

6,653

7,620

7,372

7,146

7,749

7,478

7,882

กรกฎาคม

8,394

8,624

8,404

7,184

6,839

6,768

7,420

8,654

8,328

8,209

7,622

7,354

สิงหาคม

9,728

9,097

7,965

6,964

6,601

7,022

8,491

8,433

7,936

7,672

7,707

8,175

กันยายน

9,454

9,554

9,379

8,604

6,839

7,328

7,886

7,996

8,023

8,043

7,704

8,028

รวม

105,803

111,092

96,967

91,736

81,846

81,582

90,220

97,772

96,213

94,699

93,085

60,878